Statystyki

 • Odwiedziło nas: 387585
 • Do końca roku: 36 dni
 • Do wakacji: 212 dni

Deklaracja dostępności

Gminne Przedszkole im. Misia Uszatka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://przedszkoleuszatka.szkolnastrona.pl/index.php.

Data publikacji strony internetowej: 2009-11-04.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-05-28.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: .

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Natalia Drzyzga-Gbrzyńska, e-mail: n.gburzynska_uszatka@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (22) 789-01-09. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku przedszkola prowadzi główne wejście znajdujące się przy ulicy Osiedle Parkowe, prowadzą do niego schody.
 2. Aby wejść do budynku głównym wejściem należy pokonać  stopnie oraz drzwi wejściowe otwierane ręcznie, a następnie strefę kontroli, drzwi otwierane za pomocą chipów odblokowujących;
 3. Do budynku prowadzą jeszcze trzy wejścia od strony placu zabaw – dostępne dla dzieci, wejście do kuchni oraz wejście od plcu zabaw przystosowane dla wózków inwalidzkich.
 4. Budynek jest dwupoziomowy – brak jest windy, aby wejść na górny poziom należy pokonać schody, nie ma platform ani informacji głosowych;
 5. Parter budynku nie posiada żadnych progów co umożliwia bezproblemowe poruszanie się osób niepełnosprawnych;
 6. Toalety nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 7.  Obok budynku znajduje się parking ;
 8. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym;
 9. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.